apteka słoneczna rybnik energetyków ad

Drugie było nierandomizowanym, prospektywnym, obserwacyjnym badaniem, w którym wszyscy pacjenci przerwali terapię. Wszyscy pacjenci zostali zapisani i postępowali w identyczny sposób. Przeprowadzono randomizowane badanie w celu ustalenia, czy pacjenci z utrzymującą się wiremią wymagają ciągłej terapii przeciwretrowirusowej w celu utrzymania liczby komórek CD4 powyżej poziomu zmierzonego przed terapią inhibitorami proteazy HIV. Aby kwalifikować się do tego badania, pacjenci musieli spełnić następujące kryteria: przyjęcie terapii inhibitorem proteazy HIV przez co najmniej 12 miesięcy bez zmian w terapii w ciągu poprzednich 4 miesięcy, udokumentowany poziom RNA HIV w osoczu przekraczający 2500 kopie na mililitr w ciągu poprzednich 6 miesięcy, a liczba komórek CD4 wynosiła co najmniej 100 komórek na milimetr sześcienny wyższy niż poziom zmierzony przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem proteaz. Pacjenci, którzy spełnili pierwsze dwa kryteria, ale mieli wzrost liczby komórek CD4 o mniej niż 100 komórek na milimetr sześcienny od poziomu preterapii, zostali włączeni do badania obserwacyjnego.
Każdy pacjent miał jedną wizytę kontrolną i jedną wizytę w linii podstawowej. Podczas wizyty podstawowej pacjent kontynuował lub przerwał leczenie przeciwretrowirusowe, po czym cotygodniowe badania prowadzono przez 12 tygodni. Pacjenci, którzy przerwali terapię, byli następnie oceniani co cztery tygodnie, do czasu wznowienia leczenia, a następnie co trzy miesiące.
Badanie to zostało zatwierdzone przez Komitet ds. Badań Ludzkich Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco i każdy pacjent wyraził pisemną zgodę. Z pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej każdego pacjenta skontaktowano się przed włączeniem go do badania i informowano go o poziomach RNA HIV w osoczu i liczbie komórek CD4 w trakcie badania. Podmiotowi świadczącemu opiekę podstawową pozwolono wznowić terapię pacjenta w dowolnym czasie i zachęcono do zrobienia tego, jeśli poziom RNA HIV w osoczu zwiększył się o czynnik większy niż 10 lub liczba komórek CD4 spadła o więcej niż 50 procent.
Pomiary wirusa
Poziomy RNA HIV w osoczu mierzono przy każdej wizycie przy użyciu testu DNA z rozgałęzionym łańcuchem (Quantiplex 3.0, Bayer Diagnostics, Emeryville, CA), którego zakres oznaczenia ilościowego wynosił 50 do 500 000 kopii RNA na mililitr. Poziomy RNA mierzono w skali logarytmicznej (zasada 10). Badanie wrażliwości na leki przeprowadzono na przechowywanych, zamrożonych próbkach osocza za pomocą testu szybkiego rekombinowanego wirusa (PhenoSense HIV, ViroLogic, South San Francisco, CA).
Zdolność replikacyjną wirusa HIV mierzono za pomocą zmodyfikowanej wersji tego szybkiego testu. Skonstruowaliśmy wektory testowe, wstawiając pochodzące od pacjenta sekwencje odwrotnej transkryptazy i proteazy do zmodyfikowanego wektora retrowirusowego zawierającego gen wskaźnika lucyferazy, który umożliwia kwantyfikację replikacji wirusa. 6. Po normalizacji wyników testu na podstawie wirusowego inokulum, zmierzono zdolność wektora do replikacji w nieobecności leku przeciwretrowirusowego. Względną zdolność replikacyjną wirusa od każdego pacjenta obliczono jako stosunek aktywności lucyferazy z wektorów zawierających sekwencje pochodzące od pacjenta do aktywności lucyferazy z wektorów zawierających sekwencje typu dzikiego.
[więcej w: ból w przełyku podczas połykania, stomatolog włocławek, dentysta kościerzyna ]
[podobne: aviotex, proba valsalvy, bioptron zastosowanie ]