Gene-Expression Profiles w dziedzicznym raku piersi ad

W modelach zwierzęcych defekt ten powoduje niestabilność genomu.16 U ludzi guzy piersi u nosicieli zmutowanych genów BRCA1 lub BRCA2 charakteryzują się dużą liczbą zmian chromosomalnych, z których niektóre różnią się w zależności od genotypu.17 W tym badaniu zbadaliśmy tkanki raka piersi od pacjentów z nowotworem związanym z BRCA1, pacjentami z rakiem powiązanym z BRCA2 i pacjentami ze sporadycznymi przypadkami raka piersi w celu ustalenia, czy istnieją wyraźne wzorce globalnej ekspresji genów w tych trzech rodzajach nowotworów .
Metody
Pacjenci i próbki biopsyjne
Pacjenci z pierwotnym rakiem piersi, u których w wywiadzie stwierdzono raka piersi lub jajników w rodzinie lub u obydwu tych osób, który był zgodny z dominującym sposobem dziedziczenia, zostali skierowani na poradę genetyczną do Poradni Onkogenetycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Lund. Pacjenci ci zostali poproszeni o dostarczenie próbki krwi i podpisanie formularza świadomej zgody zezwalającej na analizę mutacji BRCA1 i BRCA2. Analizę mutacji przeprowadzono jak opisano poprzednio.18 Do analizy wybrano próbki biopsyjne pierwotnych guzów sutka od pacjentów z mutacją linii zarodkowej BRCA1 (siedmiu pacjentów) lub BRCA2 (osiem guzów od siedmiu pacjentów). Ponadto zidentyfikowano siedmiu pacjentów ze sporadycznymi przypadkami pierwotnego raka piersi, których historia rodzin była nieznana. Ci pacjenci mieli albo agresywne guzy ujemne z receptorem estrogenowym (charakteryzujące się aneuploidią i dużą frakcją komórek w fazie S) albo z dodatnimi receptorami estrogenowymi, mniej agresywnymi nowotworami. Całkowity RNA ekstrahowano z błyskawicznie zamrożonych próbek nowotworu, które przechowywano w -80 ° C, stosując odczynniki RNeasy Maxi Kit (Qiagen) i Trizol (GIBCO BRL) zgodnie z zaleceniami producentów.19
Badania zostały zatwierdzone przez komisje egzaminacyjne uczelni Lund i National Human Genome Research Institute w National Institutes of Health.
Mikromacierze komplementarnego DNA
Otrzymaliśmy próbki komplementarnego DNA (cDNA) ze zweryfikowanymi sekwencjami20 w ramach kooperacyjnej umowy badawczo-rozwojowej z Research Genetics. Nazwy genów są wymienione zgodnie z budową 110 kolekcji sekwencji ludzkich UniGene (dostępne na stronie UniGene: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/build.html). Używane cDNA 6512 reprezentują 5361 unikalnych genów: 2905 są znane, a 2456 to nieznane geny.
Rycina 1. Rycina 1. Przegląd procedur przygotowania i analizy mikromacierzy komplementarnego DNA (cDNA) i tkanki nowotworowej piersi. Jak pokazano w Panelu A, referencyjne RNA i nowotworowe RNA są znakowane przez odwrotną transkrypcję różnymi barwnikami fluorescencyjnymi (zielone dla komórek odniesienia i czerwone dla komórek nowotworowych) i hybrydyzowane z mikromacierzą cDNA zawierającą robo-matycznie drukowane klony cDNA. Jak pokazano na panelu B, slajdy skanuje się za pomocą konfokalnego laserowego mikroskopu skaningowego i generowane są kolorowe obrazy dla każdej hybrydyzacji z RNA z guza i komórek referencyjnych. Geny uregulowane w nowotworach wydają się czerwone, natomiast u osób z obniżoną ekspresją zielone. Geny o podobnych poziomach ekspresji w dwóch próbkach są żółte. Geny będące przedmiotem zainteresowania są wybierane na podstawie różnic w poziomie ekspresji przez znane klasy nowotworów (np. Mutacja BRCA1-pozytywna i mutacja BRCA2-pozytywna)
[podobne: zwichnięty kciuk, staw rzekomy kości udowej, choroby niezakaźne ]
[podobne: joanna ferdynus, antserwis wałcz, pumar ryki ]