Gene-Expression Profiles w dziedzicznym raku piersi

Wiele przypadków dziedzicznego raka piersi wynika z mutacji w genie BRCA1 lub BRCA2. Zmiany histopatologiczne w tych nowotworach są często charakterystyczne dla zmutowanego genu. Postawiliśmy hipotezę, że geny wyrażane przez te dwa typy nowotworów mają również charakter odróżniający, być może pozwalając nam zidentyfikować przypadki dziedzicznego raka piersi na podstawie profili ekspresji genów. Metody
RNA z próbek pierwotnych nowotworów od siedmiu nosicieli mutacji BRCA1, siedmiu nosicieli mutacji BRCA2 i siedmiu pacjentów ze sporadycznymi przypadkami raka piersi porównywano z mikromacierzami 6512 komplementarnych klonów DNA o 5361 genach. Analizy statystyczne wykorzystano do identyfikacji zestawu genów, które mogłyby odróżnić genotyp BRCA1 od genotypu BRCA2.
Wyniki
Analiza permutacji funkcji klasyfikacji wielowymiarowej wykazała, że profile ekspresji genów nowotworów z mutacjami BRCA1, nowotwory z mutacjami BRCA2 i guzy sporadyczne różniły się znacząco od siebie. Analiza wariancji między poziomami ekspresji genów i genotypem próbek zidentyfikowała 176 genów, które ulegały zróżnicowanej ekspresji w nowotworach z mutacjami BRCA1 i nowotworami z mutacjami BRCA2. Biorąc pod uwagę znane właściwości niektórych genów w tym panelu, nasze wyniki wskazują, że istnieją funkcjonalne różnice między nowotworami piersi z mutacjami BRCA1 i mutacjami BRCA2.
Wnioski
Znacząco różne grupy genów ulegają ekspresji w raku piersi z mutacjami BRCA1 i rakiem sutka z mutacjami BRCA2. Nasze wyniki sugerują, że dziedziczna mutacja wpływa na profil ekspresji genu raka.
Wprowadzenie
Dziedziczenie zmutowanego genu BRCA1 lub BRCA2 (numery 113705 i 600185, odpowiednio w Online Mendelian Inheritance in Man, katalogu dziedzicznych chorób) powoduje, że ryzyko zachorowania na raka piersi wynosi od 50 do 85 procent, a ryzyko raka jajników trwające całe życie wynosi 15 lat. do 45 procent.1-6 Mutacje linii zarodkowych stanowią znaczną część dziedzicznych raków sutka i jajników 7, ale jest prawdopodobne, że zostaną odkryte dodatkowe geny podatności .8,9
Pewne cechy patologiczne mogą pomóc w odróżnieniu guzów piersi od mutacji BRCA1 od mutacji BRCA2. Nowotwory z mutacjami BRCA1 to wysokojakościowe raki o wysokim indeksie mitotycznym, pchające marginesy guza (tj. Nieinfekujące, gładkie brzegi) i naciek limfocytarny, podczas gdy nowotwory z mutacjami BRCA2 są heterogeniczne, są często stosunkowo wysokiej jakości i wykazują znacznie mniej tworzenia kanalików. Odsetek obwodu z ciągłymi marginesami nacisku pozwala odróżnić oba rodzaje nowotworów od sporadycznych przypadków raka piersi. 10 Nowotwory z mutacjami BRCA1 są na ogół ujemne zarówno dla receptorów estrogenu, jak i progesteronu, podczas gdy większość guzów z mutacjami BRCA2 jest pozytywna dla tych receptorów hormonalnych. 11-14 Różnice te sugerują, że zmutowane geny BRCA1 i BRCA2 indukują tworzenie guzów sutka w oddzielnych ścieżkach.
Białka BRCA1 i BRCA2 uczestniczą w naprawie DNA i rekombinacji homologicznej oraz prawdopodobnie w innych procesach komórkowych.15 Komórka ze zmutowanym genem BRCA1 lub BRCA2, w związku z czym brakuje funkcjonalnego białka BRCA1 lub BRCA2, ma zmniejszoną zdolność do naprawy uszkodzonego DNA
[więcej w: stomatolog dziecięcy włocławek, zator tluszczowy, choroby niezakaźne ]
[hasła pokrewne: askorbinian sodu szkodliwość, opuchnięte podniebienie, stodal opinie ]