Skuteczność szczepionki koniugatowej pneumokokowej przeciwko ostremu zapaleniu ucha środkowego ad 6

Szacunkowa skuteczność szczepionki dla poszczególnych serotypów zawartych w szczepionce wynosiła od 25% (dla serotypu 19F) do 84% (dla serotypu 6B) (tabela 2). Skuteczność szczepienia zapobiegającego pierwszemu epizodowi zapalenia ucha spowodowanego przez jeden z serotypów zawartych w szczepionce wynosiła 52% (przedział ufności 95%, od 39% do 63%), a dla zapobiegania kolejnym epizodom skuteczność wynosiła 45%. procent (przedział ufności 95%, od 5 do 69 procent). Skuteczność obliczona dla okresu między pierwszą a drugą dawką wynosiła 21% (przedział ufności 95%, -75 do 65%); między drugą i trzecią dawką, 43 procent (przedział ufności 95 procent, -10 do 71 procent); między trzecią a czwartą dawką, 57 procent (przedział ufności 95 procent, 36 do 72 procent); oraz pomiędzy czwartą dawką a końcem obserwacji, 56 procent (przedział ufności 95 procent, 41 do 68 procent). Zgodnie z analizą zamiaru leczenia, ryzyko nawrotu choroby (co najmniej trzy epizody w ciągu sześciu miesięcy lub co najmniej cztery epizody w ciągu jednego roku) w okresie obserwacji zmniejszyło się o 9 procent (95 procent przedziału ufności, – 12 do 27 procent); nawracająca choroba wystąpiła u 158 z 831 dzieci w grupie szczepionki pneumokokowej, w porównaniu z 174 z 831 dzieci w grupie kontrolnej. Continue reading „Skuteczność szczepionki koniugatowej pneumokokowej przeciwko ostremu zapaleniu ucha środkowego ad 6”

Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej do przewidywania wyników leczenia zwężenia tętnic nerkowych ad 5

U pacjentów z wartością wskaźnika oporności mniejszą niż 80 przed rewaskularyzacją nie stwierdzono istotnej różnicy w stopniu poprawy ciśnienia krwi lub czynności nerek wśród metod stosowanych do korekcji zwężenia tętnicy nerkowej, podczas gdy u pacjentów z wartościami wskaźnika oporności co najmniej 80, czynność nerek pogarszała się mniej po umieszczeniu stentu niż po samej angioplastyki (dane nie przedstawione). Częstość restenozy lub spontanicznego zwężenia była podobna u pacjentów, którzy otrzymywali stent i leczonych tylko przez angioplastykę; ta stopa wynosiła średnio 10 procent rocznie. Rycina 3. Ryc. 3. Continue reading „Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej do przewidywania wyników leczenia zwężenia tętnic nerkowych ad 5”

Wzdłużna ocena funkcji neurokognitywnej po operacji pomostowania tętnic wieńcowych ad 5

U pacjentów bez objawów wczesnego pooperacyjnego spadku wskaźnik złożonego wskaźnika poznawczego po pięciu latach powrócił do wartości zbliżonej do poziomu wyjściowego po wykazaniu efektu uczenia się między sześcioma tygodniami i sześcioma miesiącami. Natomiast wynik złożonego wskaźnika poznawczego u pacjentów, którzy mieli wczesne pooperacyjne upośledzenie funkcji poznawczych, obniżył się poniżej poziomu linii podstawowej do poziomu podobnego do tego, który oceniano przy wypisie (ryc. 2). Dane dotyczące pacjentów, którzy zmarli lub mieli udary, nie są uwzględnione na rycinie 2. Predictors of Cognitive Decline na pięć lat
Tabela 3. Continue reading „Wzdłużna ocena funkcji neurokognitywnej po operacji pomostowania tętnic wieńcowych ad 5”

Tomografia komputerowa i tomografia MR guzów śródczaszkowych: perspektywa kliniczna

Ta książka, napisana przez grupę 18 wybitnych lekarzy (niemieckich i amerykańskich), opiera się na 8516 przypadkach chorób wewnątrzczaszkowych, które napotkano na przestrzeni lat; jest to poprawione i poszerzone wydanie poprzedniej książki autorów (1981). Chociaż tytuł odnosi się do tomografii komputerowej i tomografii rezonansu magnetycznego guzów wewnątrzczaszkowych, książka zawiera również rozdziały dotyczące zmian zapalnych, krwotoku, zawału mózgu i zmian oczodołu. Pierwszy rozdział potwierdza kontrowersje i trudności w klasyfikacji guzów mózgu. Tak właśnie jest w tym przypadku. Autorzy używają systemu klasyfikacji nieznanego praktykującym w Ameryce Północnej. Continue reading „Tomografia komputerowa i tomografia MR guzów śródczaszkowych: perspektywa kliniczna”

Wpływ na badanie Zamawianie informowania lekarzy o opłatach za ambulatoryjne badania diagnostyczne cd

Lekarz miał wówczas możliwość naciśnięcia klawisza C , aby anulować test lub inny klucz, aby usunąć komunikat i kontynuować zamawianie testów. Lekarze w grupie kontrolnej mogli również anulować poszczególne testy, naciskając konkretny klawisz funkcyjny, a każdy lekarz mógł nacisnąć klawisz escape i anulować wszystkie testy zamówione dla tego pacjenta w tym dniu. Badanie obejmowało wszystkich pacjentów i wszystkie wizyty u lekarzy, zaplanowane lub niezaplanowane. Obejmował on również wszystkie ambulatoryjne testy diagnostyczne – tj. Wszystkie badania laboratoryjne i obrazowe, w tym testy wykonywane przez laboratorium kliniczne i przez wydziały radiologii, medycyny nuklearnej i kardiologii diagnostycznej. Continue reading „Wpływ na badanie Zamawianie informowania lekarzy o opłatach za ambulatoryjne badania diagnostyczne cd”

Uzdrawianie i Heroizm ad 12

Nie wiemy, co zrobić z badaniem, w którym przeżycie pacjentów z przerzutowym rakiem piersi zostało zwiększone ponad trzykrotnie przez samohipnozę i cotygodniowe uczestnictwo w stałej grupie wsparcia.44 Każdy nowy lek chemoterapeutyczny, który potroił przeżycie pacjentów z nieuleczalnym rakiem wywoływałoby wielkie podekscytowanie, ale nie wiemy, jak radzić sobie z faktem, że życzliwość, wsparcie emocjonalne i optymizm mają ilościową aktywność terapeutyczną. Teraz, gdy profesja medyczna odkryła neuropeptydy i wymyśliła termin psychoneuroimmunologia , może stać się intelektualnie do przyjęcia, że emocje pacjenta mają istotną rolę w rozwoju i rozwoju choroby. Osler pomyślałby, że ludzie powinni być zachęcani i pomagać w wzięciu większej odpowiedzialności za własne zdrowie. Osler byłby otwarty na ostrożne badanie nietradycyjnych metod leczenia, szczególnie w sytuacjach, w których nasza obecna nauka niewiele ma do zaoferowania. Po przeczytaniu historii medycznej wiedział, że wiele środków farmakologicznych pochodzi z medycyny ludowej. Continue reading „Uzdrawianie i Heroizm ad 12”

Uzdrawianie i Heroizm ad 10

Dzisiaj, wymagania wydziałów medycznych dla studentów, aby uczyć się coraz więcej faktów naukowych, są szeroko zarzucane z powodu ich odczłowieczającego wpływu na szkolenie przedmedyczne, szkołę medyczną i rezydencję. Te negatywne wpływy podczas szkolenia są teraz równie odczłowieczającymi efektami obecnej praktyki medycznej – tyranią przepełnionych harmonogramów, mentalności biznesu, biurokracji, kontroli regulacyjnych i wrogich relacji między pacjentem a lekarzem, tworzonych przez nieuczciwy klimat. Nie ma sensu zakładać, że dzisiejsi lekarze będą ludzcy, zrelaksowani i delikatni ze swoimi pacjentami, gdy ich własne życie straciło nacisk na ludzkie wartości. Osler podkreślałby, że lekarstwa powinny być nauczane od pacjentów przy łóżku, a nie od wykładów w klasie. Popularyzował nauczanie nocne w tym kraju i uczynił studentów i mieszkańców integralną częścią opieki nad chorymi. Continue reading „Uzdrawianie i Heroizm ad 10”

Związek nieprawidłowości cytogenetycznych z wynikami klinicznymi w czerniaku przerzutowym ad 5

Chociaż nieprawidłowości dotyczące tych chromosomów były różne, region każdego z zaangażowanych chromosomów był spójny. Na przykład, przegrupowania chromosomu 7 prawie wyłącznie obejmowały krótkie ramię (25 z 27 rearanżacji) (ryc. 1). Podobnie, było skupienie chromosomowych punktów przerwania wzdłuż chromosomu 11, chociaż były one podzielone prawie równo pomiędzy krótkim ramieniem (prążki p11 do p14) i długim ramieniem (pasma od q23 do q25) (ryc. 1). Continue reading „Związek nieprawidłowości cytogenetycznych z wynikami klinicznymi w czerniaku przerzutowym ad 5”

Rekombinowana ludzka erytropoetyna dla pacjentów z AIDS leczonych zydowudyną cd

Wyniki tej fazy otwartej etykiety nie zostały tutaj uwzględnione. Preparaty lekowe i testowe
Rekombinowana ludzka erytropoetyna (Eprex, 10000 U na mililitr, aktywność właściwa około 1,6 x 105 U na miligram, czystość leku w masie> 98 procent) została dostarczona przez Ortho Pharmaceutical jako sterylny buforowany roztwór zawierający 2,5 g ludzkiej albuminy surowicy na litr. Placebo zawierało bufory i albuminy z preparatem erytropoetyny, ale bez czynnika aktywnego.
Analiza statystyczna
Porównywalność grup leczenia w linii podstawowej była testowana za pomocą dokładnego testu Fishera dla zmiennych dychotomicznych i testu sumy rang Wilcoxona dla innych zmiennych.
Analizowaliśmy tygodniowo hematokryty za pomocą modelu zagnieżdżonej analizy wariancji, stosując następujące czynniki: leczenie, pacjent zagnieżdżony w leczeniu, tydzień (liniowy) i interakcje leczenie po tygodniu.9, 10 Liczba pacjentów, którzy wymagali transfuzji w dany miesiąc leczenia i podczas ostatniego miesiąca udziału w badaniu analizowano za pomocą dokładnego testu Fishera, podobnie jak częstość występowania działań niepożądanych. Continue reading „Rekombinowana ludzka erytropoetyna dla pacjentów z AIDS leczonych zydowudyną cd”

Rekombinowana ludzka erytropoetyna dla pacjentów z AIDS leczonych zydowudyną ad

Wymagane były wartości laboratoryjne w następujących granicach: liczba neutrofilów większa niż 0,8 × 109 na litr, liczba płytek większa niż 75 × 109 na litr, stężenie bilirubiny poniżej 1,25-krotności górnej granicy normy, stężenie kreatyniny poniżej 1,25-krotności górnej granicy normalnych poziomów asparaginianu i aminotransferazy alaninowej w surowicy mniej niż 2-krotność górnej granicy normy, poziom wapnia w surowicy jest mniejszy niż 2,99 mmol na litr, poziom białka w moczu mniejszy niż 3+, stężenie folanu w osoczu i stężenie witaminy B12 w granicach normy lub powyżej; liczba retikulocytów jest mniejsza niż 3% i brak dowodów utajonej krwi w kale. Kobiety w ciąży nie były zapisywane. Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli oprócz AIDS mieli oni w przeszłości jakąkolwiek chorobę hematologiczną lub ważną chorobę niezwiązaną z AIDS, taką jak niekontrolowane nadciśnienie; miał historię napadów; miał historię nadużywania substancji; miały towarzyszący niedobór żelaza (poziom ferrytyny w surowicy <30 .g na litr lub stosunek żelaza do całkowitej zdolności wiązania żelaza <15 procent); w ciągu dwóch miesięcy otrzymywał androgenoterapię lub chemioterapię cytotoksyczną w ciągu jednego miesiąca przed rozpoczęciem leczenia; lub miał anemię przypisywaną czynnikom innym niż AIDS lub terapia zydowudyna. Pacjenci z czynną infekcją oportunistyczną wymagającą leczenia zostali wykluczeni. Procedura badania
Pacjenci wyrazili świadomą zgodę na udział w badaniu po wyjaśnieniu natury i potencjalnych konsekwencji leczenia. Continue reading „Rekombinowana ludzka erytropoetyna dla pacjentów z AIDS leczonych zydowudyną ad”