wołomin ul moniuszki 29a cd

Wzorzec porównawczy rozcieńczono 1: 8 roztworem chlorku sodu. Rozcieńczenie seryjne dało preparaty o rozcieńczeniach 1:16, 1:32 i 1:64 pierwotnego standardu referencyjnego. Dalszy standard powstał w wyniku rozcieńczenia (1:10) pierwotnego standardu odniesienia. Próbki i zdrową ludzką surowicę kontrolną rozcieńczono w stosunku 1: 8 i 1:16 roztworem chlorku sodu. Podwójne objętości (50 .l) rozcieńczonych próbek oraz wzorce kontrolne i wzorcowe przeniesiono do jednorazowych probówek do hodowli (10 na 75 mm, Corning Glass Works, Corning, NY) za pomocą pipety. Rozcieńczoną surowicę odpornościową (800 .l) dodano do jednej z każdej pary probówek i wymieszano z nią; rozcieńczony bufor glikolu polietylenowego (800 .l) dodano do drugiej probówki, która miała służyć jako ślepa próba. Surowy bufor wytworzono przez dodanie 800 .l buforu glikolu polietylenowego do 50 .l roztworu chlorku sodu i ślepą próbkę surowicy przez dodanie 800 .l rozcieńczonej surowicy odpornościowej do 50 .l chlorku sodu. Probówki zakorkowano i pozostawiono na 3 do 4 godzin w temperaturze pokojowej. Zawartość probówek dokładnie wymieszano, a zmętnienie mierzono za pomocą nefelometrii (Hyland Laser Nephelometer PDQ, American Instrument Co., Silver Spring, MD) względem półfabrykatu buforu i półproduktu antyserum. Każdą próbkę porównano z własną próbką ślepą, a wyniki odczytano ze standardowej krzywej kalibracji liniowej. Próbki zbyt stężone lub zbyt mętne do odczytania przy rozcieńczeniu 1: 8 zmierzono przy 1:16 lub w odpowiednim rozcieńczeniu, tak że odczyt mieścił się w krzywej kalibracji.
W celu oceny potencjalnie zakłócającego działania hipertrójglicerydemii, badano 14 próbek surowicy o średniej wartości triglicerydów 2,6 mmol na litr (zakres od 0,98 do 5,24) dla lipoproteiny (a) przed i po ultrawirowaniu przy 1,006Xg. Średni poziom lipoproteiny (a) w osoczu wynosił 21,1 mg na decylitr, a frakcja lipoproteinowa (a) o gęstości powyżej 1,006 wynosiła 23,9 mg na decylitr (r = 0,92). Wyniki te sugerują, że umiarkowany wzrost poziomu lipoprotein bogatych w triglicerydy, takich jak występujące u mniejszości pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią, nie wpływa na immunonefelometryczny test lipoproteiny (a). Jednakże dwóch próbek surowicy o poziomach triglicerydów 28 i 29 mmol na litr (nie od pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią) nie można było przetestować na obecność lipoprotein (a), co sugeruje, że poważna hipertrójglicerydemia przeszkadza w tym teście.
Spośród 115 pacjentów, 109 następnie poddano fenotypowaniu apolipoproteiny (a) w Innsbruck (55 bez CHD i 54 z CHD). Fenotypowanie przeprowadzono z zastosowaniem immunoblottingu jak opisano w innym miejscu 17, ale z przeciwciałem monoklonalnym26 wobec apolipoproteiny (a), IA2.
Analiza danych
Przed przeprowadzeniem analizy statystycznej wartości lipidów i lipoprotein zostały ustandaryzowane w stosunku do wieku 40 lat, na podstawie regresji każdej zmiennej względem wieku, jak opisano powyżej.20 Równość poziomów lipoprotein (a) w warstwach wyprodukowane zostało przetestowane za pomocą testu sumy rangowej Manna-Whitneya dla danych nieparametrycznych.27 Podstawową analizą danych były analizy wielozmiennościowe, przeprowadzone w programie SPSS (Northwestern University, Chicago)
[więcej w: gryfit puławy, pumar ryki, aviotex ]