Wpływ na badanie Zamawianie informowania lekarzy o opłatach za ambulatoryjne badania diagnostyczne czesc 4

Ten schemat przywiązywał większą wagę do lekarzy, którzy widzieli więcej pacjentów. Porównując średnie wartości dla lekarzy w grupach interwencyjnych i kontrolnych w okresie prewencji, wykorzystaliśmy analizę wagową wariancji24; dla porównań w interwencji i okresach postinterwencyjnych wykorzystaliśmy ważoną analizę kowariancji, przy czym średnia wstępna każdego lekarza została wprowadzona jako współzmienna. Dla każdej z tych analiz testowaliśmy pod kątem efektu sesji ćwiczebnej lekarza, stosując hierarchiczny model analizy wariancji, określając sesję jako efekt losowy. Istotny wpływ sesji treningowej stwierdzono dopiero po przeanalizowaniu liczby testów zleconych w okresie prewentaryzacji. W związku z tym porównania kolejności badań przez lekarzy w grupach interwencyjnych i kontrolnych w tym okresie uwzględniają każdy efekt sesji. Przeprowadziliśmy podobne analizy wizyt zaplanowanych (w tym zarówno wizyt nowych pacjentów, jak i powrotnych) i nieplanowanych (tj. Pilnych) wizyt. W celu obliczenia wariancji wewnątrz lekarza uwzględniliśmy w każdej analizie tylko lekarzy, którzy mieli co najmniej dwie wizyty w okresie interwencji. W ten sposób wykluczyliśmy 4 z 121 lekarzy (3 w grupie interwencyjnej i w grupie kontrolnej) z analizy nieplanowanych wizyt. Wszyscy lekarze mieli więcej niż dwie zaplanowane wizyty u pacjentów. Dla wszystkich analiz uważano, że wartość dwustronna P mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotność statystyczną.
Zastosowaliśmy standardowe techniki w celu zidentyfikowania każdego lekarza, który wywarł niepożądany wpływ na ogólne wyniki.25 W okresie interwencji zidentyfikowaliśmy dwóch mieszkańców, po jednym w każdej grupie, których zachowanie podczas testów miało duży wpływ na ogólne wyniki. Gdy ci dwaj mieszkańcy zostali włączeni do analizy wpływu interwencji na liczbę testów zleconych na wizytę, istniała istotna interakcja (P <0,005) między zmienną towarzyszącą reprezentującą średnią przedinterwencją a zmienną reprezentującą status grupy (interwencja vs. kontrola). Wyłączenie danych dla tych dwóch rezydentów wyeliminowało tę interakcję (P> 0,25), więc wyłączyliśmy dane z nich pochodzące z naszej analizy okresu interwencji. Dane dotyczące tych dwóch lekarzy są jednak zawarte w tabelach.
Oceniliśmy wyniki kliniczne pacjentów poprzez wyodrębnienie z ich zapisów komputerowych informacji o wszystkich hospitalizacjach, wizytach w izbie przyjęć i wizytach ambulatoryjnych przez okres 52 tygodni, który obejmował 26-tygodniowy okres interwencji i kolejne 26 tygodni. Stawki takich wizyt dla grup interwencyjnych i kontrolnych zostały porównane za pomocą testu sumy rang Wilcoxona.
Aby ocenić dokładność wiedzy lekarzy na temat obciążeń testowych, obliczyliśmy bezwzględną wartość procentowego odchylenia oceny każdego lekarza za każdym razem, dla każdego testu wymienionego w Tabeli 1, od rzeczywistego ładunku. Na przykład, jeśli lekarz uzna, że opłata za test wynosi 8 USD lub 12 USD, a rzeczywisty koszt to 10 USD, odchylenie wynosi 20 procent. Następnie uśredniliśmy te odchylenia dla wszystkich 13 testów, aby uzyskać dokładność dokładności ładunku . Wykorzystaliśmy ten wynik, aby porównać wiedzę o obciążeniach testowych lekarzy z grup interwencyjnych i kontrolnych na linii podstawowej oraz stopień poprawy po interwencji (dla 74 lekarzy, którzy zostali w praktyce) z testami t
[patrz też: aviotex, la sorpresa żywiec, askorbinian sodu szkodliwość ]